Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Hospicjum domowe dla dzieci

 

 

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ HOSPICYJNĄ

ZASADY OGÓLNE

Celem opieki hospicjum jest poprawa jakości życia chorych  w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

Zadania opieki hospicyjnej:

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.

2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.

3. Wsparcie rodziny w żałobie.

4. Działanie zespołowe .

Warunki sprawowania opieki w hospicjum domowym dla dorosłych:

 

1) wizyta personelu hospicjum domowego dla dzieci odbywa się po

uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą lub rodziną lub opiekunem;

2) każda wizyta personelu hospicjum domowego jest potwierdzana przez

chorego lub jego rodzinę lub opiekuna.

3) ogólne kryteria przyjęcia dziecka do hospicjum domowego:

a) schyłkowy okres choroby nieuleczalnej,

b) wiek poniżej 18 lat,

c) świadczeniobiorcą zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który

może sprawować całodobową opiekę w domu chorego;

4) w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/

opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego

postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego; otrzymują także informację

o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do

udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby

do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki

paliatywnej i hospicyjnej i o zasadach jej prowadzenia;

5) personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki

paliatywnej i hospicyjnej dzieciom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące

schorzenia ograniczające życie.

6) świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci są również udzielane

świadczeniobiorcom.

7) do realizacji świadczeń niezbędne jest posiadanie pomieszczenia

biurowego, sekretarki automatycznej z faksem, pomieszczenia na leki,

materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny oraz telefonów komórkowych dla

lekarzy i pielęgniarek.

8) ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy dorosłego oraz dziecka

opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

 

 

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia:

-Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego

-Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

-Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

-Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

-Nowotwory złośliwe narządów trawiennych

-Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej

-Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej

-Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

-Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich

-Nowotwory złośliwe sutka

-Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

-Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

-Nowotwory złośliwe układu moczowego

-Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu

nerwowego

-Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania

wewnętrznego

-Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym

umiejscowieniu

-Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek

pokrewnych

-Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

-Nowotwory in situ

-Nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, mózgu i innych części

centralnego systemu nerwowego

-Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

-Choroby metaboliczne

-Całościowe zaburzenia rozwojowe

-Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

-Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy (ch. Hellervordena–

Spatza)

-Choroby połączeń nerwowo– mięśniowych i mięśni ( Dystrofia

mięśniowa Duchenne’a, Miopatie wrodzone, Miopatia

mitochondrialna (niesklasyfikowana gdzie indziej)

-Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne (Dziecięce

porażenie mózgowe)

-Inne zaburzenia układu nerwowego

-Niewydolność serca

-Następstwa chorób naczyń mózgowych

-Przewlekła niewydolność oddechowa

-Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej

-Zwłóknienie i marskość wątroby

-Schyłkowa niewydolność nerek

-Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem

porodowym

-Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

-Zamartwica urodzeniowa

-Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie

okołoporodowym (Dysplazja oskrzelowo– płucna

rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)

-Wrodzone choroby wirusowe

-Inne zaburzenia mózgowe noworodka ( Niedokrwienie mózgu

noworodka)

-Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Wodogłowie

wrodzone, Zespół Dandy– Walkera, Przodomózgowie

jednokomorowe – holoprosencephalia, Inne wady mózgu z

ubytkiem tkanek np. gładkomózgowie – lissencephalia,

-Rozszczep kręgosłupa, Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze

współistniejącym wodogłowiem, Rozszczep kręgosłupa

lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem, Inne wrodzone

wady rozwojowe układu nerwowego, Zespół Arnolda–

Chiariego)

-Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń dotyczy dzieci nie

zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

-Wrodzone wady rozwojowe krtani

-Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

-Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów

żółciowych i wątroby (Zarośnięcie przewodów żółciowych,

Zespół Alagille’a)

 

-Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki

nerwowej (Niedorozwój nerek, obustronny)

-Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego

-Dysplazja kostno– chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i

kręgosłupa (Achondroplazja – chondrodystrofia płodowa)

-Inne osteochondrodysplazje (Kostnienie niedoskonałe –

łamliwość kości wrodzona – osteogenesis imperfecta)

-Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo– szkieletowego,

niesklasyfikowane gdzie indziej

-Pęcherzowe oddzielanie naskórka

-Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)

-Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu

układów

-Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

(Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie

indziej)

-Abberacje chromosomowe

-Śpiączka, nieokreślona

-Uraz śródczaszkowy (Uraz śródczaszkowy z długotrwałym

okresem nieprzytomności)

-Następstwa urazów głowy

-Następstwa urazów szyi i tułowia

-Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała

-Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi

-Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj

niestosowanych w celach leczniczych

-Następstwo przyczyny zewnętrznej powodującej zachorowanie i zgon

-Następstwo wypadku komunikacyjnego

-Następstwo umyślnego samouszkodzenia

-Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i

substancji biologicznej zastosowanych w celach leczniczych

-Następstwo wypadku świadczeniobiorcy w trakcie zabiegów

chirurgicznych i medycznych